kontakt@wavebrand.pl14 613 62 98

Regulamin

§1 PRZEDMIOT

 • Poniższy regulamin określa zasady zakładania i  użytkowania wszelkich usług na serwerach  WAVE BRAND  (zwanym dalej  WAVE BRAND ), oraz składania zamówień i ich realizacji na usługi świadczone przez markę WAVEBRAND w zakresie reklamy, druku, filmu i stron internetowych Abonentom w zamian za wnoszone przez nich opłaty.
 • Dokonanie opłaty abonamentowej lub złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy,  akceptacją  niniejszego regulaminu oraz regulaminów dodatkowych. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 • WAVE BRAND  zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, o czym poinformuje wszystkich Swoich Abonentów w Panelu Klienta, do którego każdy Abonent dostanie dostęp w momencie aktywacji konta  WAVE BRAND .
 • Konta abonenckie zakładane są podczas zamówień stron internetowych tworzonych przez WAVE BRAND lub ich pokrewnych (serwer, domena).

§2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Akceptując niniejszy Regulamin Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, określane jako „RODO” lub ”Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” oraz przepisów rozdziału 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • WAVE BRAND  zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Abonenta adresy poczty elektronicznej wiadomości związanych z funkcjonowaniem Usług oraz komunikatów o działaniach wavebrand.pl, mających związek ze świadczeniem Usług wynikających z Umowy.
 • O ile Abonent wyraził osobną zgodę WAVE BRAND zastrzega sobie prawo do wysyłania na podane przez Abonenta adresy poczty elektronicznej informacji handlowych.
 • Zakres i cel przetwarzanych danych osobowych wynika z treści Polityki Prywatności firmy, która stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 • Abonent oświadcza, iż został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawie ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawie do cofnięcia zgody oraz prawie do przenoszenia danych.

§3 OPŁATY

 • Wszystkie usługi zakładane są po uiszczeniu stosownej kwoty, wynikającej z cennika zamieszczonego na stronie  WAVE BRAND  lub indywidualnej wyceny zleconej usługi. Jeżeli Abonent opłaci abonament przelewem pocztowym to konto zostanie aktywowane przez  WAVE BRAND  w przeciągu 48h od momentu wpłynięcia odpowiedniej należności na konto  WAVE BRAND .
 • Na 30 dni oraz 7 dni przed końcem obecnego okresu rozliczeniowego  WAVE BRAND  wyśle każdemu Abonentowi wiadomość przypominającą o możliwości wydłużenia abonamentu, według cen zamieszczonych na stronie w momencie dokonywania opłaty. Jeżeli do ostatniego dnia trwania abonamentu nie wpłynie dowód kolejnej wpłaty, to usługa zostanie zablokowana.
 • Po dokonaniu kolejnej płatności na poczet usługi hostingu lub domeny, abonament jest przedłużany od daty zakończenia poprzedniego okresu rozliczeniowego. Opłata konta o tym samym loginie w trakcie trwania lub po zakończeniu ważności okresu abonamentowego traktowana jest jako odnowienie konta, a więc kontynuacja Umowy.
 • Opłata abonamentowa jest opłatą za posiadanie i użytkowanie konta na serwerze WAVE BRAND  oraz domen dostarczanych przez WAVE BRAND .
 • WAVE BRAND  nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy wynikające z opóźnień w płatności, leżących po stronie osób trzecich np. banków, poczty itp.  
 • Zamówienie wykonania innych usług dostarczanych przez WAVE BRAND wiąże się z wcześniejszym uiszczeniem zaliczki dla:
                     -    stron i aplikacji internetowych w wysokości 30% ceny końcowej,
                     -    projektów graficznych i druku materiałów reklamowych w wysokości 60% ceny końcowej,
                     -    filmów reklamowych – regulowane przez umowę indywidualną.

§4 PRYWATNOŚĆ

 • WAVE BRAND  zapewnia prywatność poczty elektronicznej swoim Abonentom - nie kontroluje informacji przesyłanych przez serwery pocztowe  WAVE BRAND .
 • W szczególnych przypadkach zastrzegamy sobie prawo udostępnienia poczty elektronicznej organom państwowym do tego uprawnionym.
 • WAVE BRAND  nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.
 • WAVE BRAND  zastrzega sobie prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w realizacji złożonego zamówienia lub zgłoszenia oraz organom państwowym posiadającym odpowiednie uprawnienia.

§5 ZAKRES USŁUG

 • Zakres usługi świadczonej przez WAVE BRAND określa indywidualna umowa lub poniższe zestawienie:
 • Strona internetowa / Sklep internetowy / Aplikacje
  • Stworzenie indywidualnego szablonu graficznego na podstawie wytycznych przekazanych przez Klienta. Po stworzeniu szablonu graficznego, przekazywany jest on Klientowi do akceptacji. Po akceptacji szablonu graficznego i przystąpieniu do dalszych prac, zmiany w  szablonie graficznym nie są możliwe. Szablon graficzny jest odwzorowaniem strony głównej, na podstawie której będą tworzone kolejne podstrony. Szablon graficzny może być wypełniony przykładowym tekstem i zdjęciami. Zdjęcia i  treści mogą zostać zmienione po zakończeniu procesu programowania za pomocą Panelu Administracyjnego systemu, jeżeli nie ingerują we wcześniej zaakceptowany wygląd.
  • Zainstalowanie autorskiego systemu zarządzania treścią Shopro. Zaleca się, aby system został zainstalowany na serwerach WAVE BRAND , gdyż system Shopro korzysta z najnowszych rozwiązań, których obsługa nie została jeszcze wprowadzona na wszystkich serwerach. WAVE BRAND nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu spowodowane niekompatybilnością serwera dostarczanego przez inną firmę.
  • Zaprogramowanie wyglądu i  funkcjonalności strony internetowej ustalonej z klientem indywidualnie. Oprogramowanie po jego stworzeniu przekazywane jest Klientowi do sprawdzenia i akceptacji. Po akceptacji oprogramowania zmiany w jego funkcjonalności nie są możliwe.
  • Przeszkolenie klienta lub osoby przez niego wskazanej w zakresie zarządzania i administrowania stworzonym oprogramowaniem. WAVE BRAND dostarcza w okresie do 3 miesięcy od zakończenia prac nad oprogramowaniem nieodpłatną pomoc techniczną w zakresie zarządzania oprogramowaniem.
  • Klient dostaje dostęp do Panelu Administracyjnego z uprawnieniami, które umożliwiają mu swobodne zarządzanie oprogramowaniem. Na wyraźne życzenie klienta przydzielany jest pełen dostęp do Panelu Administracyjnego.
  • Klient zobowiązany jest dostarczyć treści i zdjęcia, jakie mają zostać umieszczone na stronie internetowej.
  • Stworzenie sklepu internetowego nie uwzględnia uzupełnienia go o produkty dostarczane przez klienta. WAVE BRAND tworzy dwie kategorie, oraz dodaje dwa produkty, na podstawie których Klient uzupełnia swój asortyment.
  • Zakres usług nie obejmuje uzupełniania treścią strony internetowej. WAVE BRAND zobowiązuje się do stworzenia funkcjonalnego Panelu Administracyjnego, za pomocą którego Klient sam ma możliwość uzupełnienia treści na stronie.
  • WAVE BRAND nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z nierozważnego używania oprogramowania dostarczonego Klientowi.
  • Termin rozpoczęcia i zakończenia prac nad stroną internetową ustalany jest indywidualnie.
 • Projekty graficzne do druku
  • Stworzenie projektu graficznego wybranego materiału.
  • WAVE BRAND zobowiązuje się wykonać projekt według wytycznych dostarczonych przez klienta.
  • Klient jest zobowiązany do dostarczenia dokładnej treści, jaka ma zostać umieszczona na projekcie graficznym. Zdjęcia umieszczane na projektach graficznych są darmowe i ogólnodostępne oraz objęte licencją pozwalającą na nieograniczone wykorzystywanie tych zdjęć. Jeżeli Klient posiada własne zdjęcia, które chce umieścić na projekcie graficznym, zobowiązany jest do ich dostarczenia.
  • Po stworzeniu projektu graficznego, przesyłany jest on do akceptacji. Klient ma prawo do trzech poprawek projektu graficznego, jeżeli nie wynikają z błędu grafika.
  • Stworzony projekt graficzny jest przygotowany do druku:
   • Posiada stosowne spady drukarskie
   • Posiada wysoką rozdzielczość
   • Tworzony jest w oparciu o CMYK
  • WAVE BRAND nie przekazuje klientowi edytowalnych plików projektu, lecz jego wynikowe w  wybranych formatach rastrowych lub wektorowych, w zależności od obowiązujących standardów.
 • Druk materiałów reklamowych
  • WAVE BRAND zobowiązuje się do wydrukowania zleconych materiałów.
  • Materiały dostarczone przez klienta muszą spełniać wymogi drukarskie.
 • Film
  • Zasady korzystania z usług filmowych regulowane są poprzez indywidualną umowę.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WAVE BRAND

 • Serwery  WAVE BRAND  są dostępne dla Abonentów przez całą dobę.  WAVE BRAND  zastrzega sobie prawo do krótkich przerw wynikających z okresowej konserwacji systemu lub spowodowanych nieprzewidywalnymi sytuacjami (klęski żywiołowe, awarie z winy operatorów międzynarodowych itp.).
 • W przypadku konieczności odłączenia części usług  WAVE BRAND  zobowiązuje się do poinformowania o tym Swoich Abonentów z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Za brak dostępu do serwerów  WAVE BRAND  z winy  WAVE BRAND  trwających powyżej 24h  WAVE BRAND  zobowiązuje się do wydłużenia okresu abonamentowego o dzień za każde rozpoczęte 24h przerwy ponad 1-dniowy okres przerwy.
 • WAVE BRAND  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za straty Klientów  WAVE BRAND  powstałe w wyniku:
                    -    przerwania połączenia niezawinione przez  WAVE BRAND ,
                    -    kataklizmów,
                    -    działania czynników i osób trzecich,
                    -    nieprawidłowego użytkowania kont,
                    -    nieotrzymania poczty elektronicznej.
 • WAVE BRAND  nie ponosi  jakiejkolwiek  odpowiedzialności za materiały znajdujące się na koncie Abonenta.
 • Wszystkie materiały reklamowe przed zakończeniem realizacji są przekazywane Klientowi do akceptacji w celu dokładnego sprawdzenia poprawności treści umieszczonej na nich, dlatego WAVE BRAND nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy na materiałach, których projekty zostały zaakceptowane.

§7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA/KLIENTA

 • Abonenci, bez względu na narodowość, są zobowiązani do przestrzegania prawa polskiego oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
 • WAVE BRAND  zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli:
                    -    będą na nim przetrzymywane treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, a także treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym,
                    -    Abonent działa na szkodę innych Użytkowników  WAVE BRAND  lub użytkowników sieci Internet,
                    -    Abonent dopuści się  jakiejkolwiek  formy spamu,
                    -    nie została wniesiona opłata za usługę, został złamany dowolny punkt niniejszego regulaminu.
 • Abonent  WAVE BRAND  nie może przenieść osobom trzecim swoich praw do konta, poczty elektronicznej, przestrzeni dyskowej lub innych usług bez wiedzy i zgody  WAVE BRAND .
 • Dokonując rejestracji domen .pl, Abonent wyraża zgodę umocowania WAVE BRAND.pl na wyłączne reprezentowanie przed Rejestratorem Domen Polskich NASK. (zobacz również:  NASK regulamin ).
 • Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia przesłanego projektu do akceptacji. Po akceptacji projektu i przekazaniu zamówienia do finalnej realizacji dodatkowe zmiany na projekcie traktowane są jako nowe zlecenie, co wiąże się z dodatkową opłatą.

§8 OGRANICZENIA

 • Na swoich serwerach  WAVE BRAND  zabrania przechowywania informacji zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
 • WAVE BRAND  dopuszcza na swoich serwerach witryny erotyczne, jednak po wcześniejszych uzgodnieniach z  Abonentem.
 • Prawo do uruchamiania skryptów i programów w ramach wykupionej usługi przysługuje tylko i wyłącznie właścicielowi danej usługi.
 • W szczególnych przypadkach, w których działanie programów Abonenta spowoduje nadmierne obciążenie serwera, co spowoduje pogorszenie usług świadczonych innym Abonentom,  WAVE BRAND  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń przepustowości na konto Abonenta. O  ograniczeniu Abonent zostanie powiadomiony w panelu administracyjno-informacyjnym, gdzie otrzyma opis ograniczeń wraz z uzasadnieniem poczynionych kroków.
 • WAVE BRAND zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, jeżeli jest ono sprzeczne z polskim prawem, lub ogólno pojętą moralnością.

§9 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • Reklamacja Abonenta w związku z  niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług powinna zostać przesłana na adres siedziby WAVE BRAND  w formie pisemnej i zawierać dane Abonenta takie jak: imię i nazwisko lub/i nazwa, login klienta, adres do korespondencji, rodzaj świadczonej usługi, zarzuty i ich uzasadnienie, proponowany sposób rozstrzygnięcia oraz podpis osoby uprawnionej.
 • WAVE BRAND  obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a w  przypadku nie powołania przez Abonenta danych wskazanych w ptk 1, wezwać w tym terminie Abonenta do wskazania tych danych, wyznaczając dodatkowy termin 14 dni na uzupełnienie danych, o których mowa w ptk 1. Termin 14 dni do rozpatrzenia reklamacji przez  WAVE BRAND  zaczyna swój bieg po otrzymaniu przez  WAVE BRAND  pisma, stanowiącego uzupełnienie zgłoszenia reklamacyjnego.

§10 ROZWIĄZANIE UMOWY

 • Rezygnacja z usług świadczonych przez  WAVE BRAND  na wniosek Abonenta nie zobowiązuje  WAVE BRAND  do zwrotu opłaty za świadczoną usługę.
 • Wypowiedzenie umowy na wniosek  WAVE BRAND  zobowiązuje  WAVE BRAND  do zwrotu Abonentowi niewykorzystanej części opłaty abonamentowej za świadczoną usługę.
 • Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu aktywacji usługi hostingu bez podawania przyczyny zgodnie z treścią art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Formularz odstąpienia dostępny jest  tutaj  i powinien zostać przesłany drogą elektroniczną na adres kontakt@wavebrand.pl. W obu przypadkach wiążąca jest data wysłania dokumentu.  
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie jest możliwe w przypadku rejestracji nazw domen oraz zakupu certyfikatu SSL. Prawo do odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 pkt. 1 ustawy o  prawach konsumenta).
 • W przypadku odstąpienia od Umowy  WAVE BRAND  zwraca otrzymane od Konsumenta płatności lub ich część, nie później niż 14 dni od dnia, w którym dotarła decyzja o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności  WAVE BRAND  dokona na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy, chyba że wyraził on zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z dokonaniem zwrotu.
 • Umowa między Abonentem a  WAVE BRAND  wygasa w przypadku braku potwierdzenia dokonania wpłaty w ciągu 5 dni od momentu zakończenia okresu trwania poprzedniej usługi.

§11 FAKTURY VAT

 • Zgodnie z paragrafem 37 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 1997 roku w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dziennik Ustaw nr 156, poz. 1024 z późniejszymi zmianami) i w  związku z załącznikiem numer 3 tegoż rozporządzenia:
                    -    do otrzymania faktur VAT uprawnieni są wszyscy nabywcy, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług świadczonych przez WAVE BRAND , niezależnie od tego czy są zarejestrowanymi płatnikami podatku VAT,
                    -    podpis osoby uprawnionej do wystawiania faktur VAT może być zastąpiony na fakturach wystawianych nabywcom, na rzecz których dokonywana jest sprzedaż usług  WAVE BRAND , danymi umożliwiającymi identyfikację tej osoby.
 • Faktura VAT wystawiana jest po uiszczeniu zapłaty przez Abonenta, na dane określone przez Abonenta w Panelu Klienta.
 • Faktura VAT dostępna jest:
                    -    do pobrania dla Abonenta w formie elektronicznej w Panelu Klienta po włączeniu takowej usługi,
                    -    przesyłana drogą elektroniczną Klientowi na autoryzowany adres e-mail,
                    -    Abonent może zażądać doręczenia faktury w formie drukowanej.

 

Regulamin obowiązuje od 19 marca 2020

Z radością usłyszymy o Twoim projekcie

Teraz Twoja kolej. Napisz do nas i pozwól nam Cię zaskoczyć.

brief

*Dzięki wysłanej wiadomości poznasz nasz pomysł na Twój projekt i orientacyjną cenę naszych usług.

Agencja reklamowa